Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^Do góry
  
  
  

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA 2014-2019

WSPIERANIE SPOŁECZNOŚCI PRZEDSZKOLNEJ W DZIAŁANIACH WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNYCH

Społeczność przedszkolną tworzą dzieci, rodzice, nauczyciele i pracownicy administracyjno-obsługowi. Wszystkim przyświeca cel naczelny, jakim jest dobro dziecka. Dlatego powodzenie koncepcji wiążę ze stworzeniem atmosfery zrozumienia, życzliwości, wzajemnego szacunku i wspierania w działaniach i dążeniach. Moim drogowskazem postępowania są praktyczne wskazówki psychologa Briana Tracy:

 

 • Destrukcyjny krytycyzm zastąp konstruktywną oceną
 • Bądź zgodny, otwarty i przyjazny
 • Akceptuj i bądź cierpliwy
 • Dziękuj i wyrażaj uznanie
 • Chwal
 • Słuchaj i obdarzaj uwagą

Najważniejszym ogniwem społeczności przedszkolnej jest dziecko. W moim mniemaniu troska o nie łączy się z profesjonalnym organizowaniem procesu wychowania i edukacji. W przedszkolu przyjaznym dziecku i rodzinie, ściśle związanym ze środowiskiem lokalnym powinny występować następujące komponenty:

 • Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, prawa do miłości i akceptacji;
 • Stwarzanie dzieciom warunków do podejmowania różnorodnych działań;
 • Odkrywanie i rozwijanie szczególnych uzdolnień i zainteresowań dzieci- wzbogacanie ofert przedszkola(nauka języków obcych, rytmika, taniec towarzyski, basen, gimnastyka korekcyjna, ceramika, zabawy z komputerem);
 • Rozwijanie samodzielności dzieci, kreatywności;
 • Przygotowanie dzieci do podjęcia zadań szkolnych. Wprowadzenie alternatywnych metod nauki czytania. Współpraca ze szkołą;
 • Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez objęcie dzieci opieką specjalistów: logopedy, psychologa, pedagoga. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;
 • Edukacja informatyczna- udział dzieci w zajęciach informatycznych, tworzenie stanowisk komputerowych w przedszkolu;
 • Dalsze wzbogacanie placówki w komputery i wykorzystywanie ich w pracy dyrektora, nauczycieli, pracowników administracji i dzieci;
 • Kontynuacja Programu Edukacji Zdrowotnej: higiena osobista i otoczenia, bezpieczeństwo, działania profilaktyczne- zapobieganie chorobom, wadom postawy, wzroku (udział dzieci w zajęciach z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, gimnastyki korekcyjnej). Kontynuacja Programu Profilaktyki Stomatologicznej i Promocji Zdrowia jamy ustnej dla dzieci 5- i 6-letnich. Udział dzieci w Programie edukacyjnym prowadzonym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną „Moje dziecko idzie do szkoły”;
 • Realizacja Programu Edukacji Europejskiej: nabywanie poczucia przynależności narodowej, tradycje, obrzędy, święta, symbole narodowe, poznawanie kultur innych narodów;
 • Zatrudnienie nauczyciela, który ze względu na swoje wykształcenie będzie wdrażać program edukacji językowej;
 • Regularne korzystanie z ofert takich instytucji jak: Teatr Lubuski, Muzeum, Filharmonia, Biblioteka;
 • Realizacja Programu Wczesnej Adaptacji Dziecka poprzez zapraszanie dzieci z rodzicami do wspólnej zabawy podczas dni otwartych, na bale, uroczystości, teatrzyki, festyny;
 • Udział w programie „Bezpieczny w ruchu drogowym” organizowanym przez Sekcję Prewencji Komendy Miejskiej Policji;
 • Prowadzenie zajęć w ramach Zielonogórskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży;
 • Zachęcanie nauczycieli do tworzenia i realizacji programów autorskich;
 • Tworzenie projektów w celu pozyskania funduszy unijnych na usługi edukacyjne i na modernizację placu zabaw;
 • Udział w akcjach charytatywnych, których celem jest niesienie pomocy innym w celu umożliwienia dzieciom budowania systemu wartości (zbiórka zabawek, odzieży, książek, żywności);
 • Kontynuacja współpracy z Centrum Kształcenia Komunikacyjnego i Politechnicznego, Stowarzyszeniem na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży;
 • Współpraca z przedszkolami i szkołami zielonogórskimi poprzez udział w konkursach, przeglądach, wspólnych Radach Pedagogicznych;
 • Rozbudzanie zainteresowań światem społeczno-przyrodniczym poprzez bezpośredni kontakt- wycieczki, spotkania;
 • Włączanie rodziców w życie przedszkola poprzez aktywny udział w uroczystościach, imprezach, zajęciach otwartych, warsztatach;
 • Wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci poprzez kontakty indywidualne z nauczycielem w ramach godzin wychowawczych, udział w spotkaniach ze specjalistami, korzystanie z biblioteki przedszkolnej;
 • Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom rodziców w zakresie organizacji dnia (godziny otwarcia placówki, czas podawania posiłków);
 • Stwarzanie warunków zachęcających nauczycieli do podejmowania różnorodnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego, zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego- organizacja szkoleniowych Rad Pedagogicznych, warsztatów, udział w kursach;
 • Wspólne planowanie pracy przedszkola z uwzględnieniem opinii pracowników, rodziców, dzieci- integracja działań. Poczucie współdecydowania i współodpowiedzialności za wyniki całego zespołu. Powierzanie zadań zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami pracowników;
 • Przygotowywanie przez kuchnię posiłków zgodnie z normami żywieniowymi, smacznych, estetycznie podanych, pamiętając o dzieciach alergicznych;
 • Diagnozowanie wybranych obszarów pracy placówki w celu dokonania ewaluacji. Opracowanie narzędzi badawczych;
 • Przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych: naprawa ogrodzenia (2009r), montaż termostatów (2009r), doposażenie placu zabaw (2009/2010), wymiana instalacji elektrycznej (2009-2010), wymiana okien (2010/2011),wybrukowanie ciągów pieszych (2012r), remont łazienki (2013r), wymiana instalacji kanalizacyjnej (2014r);
Copyright © 2024. Przedszkole nr 20 w Zielonej Górze "Pod Topolą" Rights Reserved.